Responsible Administrator
Last Update 11/02/2020
Completion Time 2 hours 32 minutes
Members 21
Basic KBX
 • Giới thiệu
  • Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học?
  • Hoàn thành mọi việc với Kanban
 • Tạo lập thói quen cho làm việc hiệu quả
  • Quản lí công việc bằng Kanban
   60 xp
  • [Thực hành] Thiết kế Kanban cá nhân cho bạn
  • Dùng Trello quản lí công việc hiệu quả
   10 xp
  • [Thực hành] Sử dụng Trello cho bạn
  • Hướng dẫn tạo và vận hành Kanban thực tế
 • Đặt mục tiêu theo tiêu chuẩn SMART
  • Đặt mục tiêu SMART
   80 xp
  • [Thực hành] Đặt mục tiêu tốt theo SMART
  • [Thực hành] Đặt mục tiêu cho công việc của bạn
  • [Thực hành] Ưu tiên hóa công việc để đạt hiệu quả cao nhất
 • Thích ứng với các khó khăn và thay đổi
  • Thích ứng với các khó khăn và thay đổi
   60 xp
  • [Thực hành] Điều tra nguyên nhân với 5WHYs
 • Đảm bảo chất lượng công việc
  • Đảm bảo chất lượng công việc
   40 xp
  • [Thực hành] Xây dựng Định nghĩa Hoàn thành cho bạn để nâng cao chất lượng
 • Liên tục cải tiến để tiến bộ không ngừng
  • Liên tục cải tiến
   70 xp
  • [Thực hành] Thực hiện cải tiến cá nhân
  • Sức mạnh của thái độ và thói quen
  • Tích hợp Calendar vào Kanban
 • Tài nguyên bổ sung
  • Infographic về Personal Kanban
  • Sử dụng Pomodoro để tăng năng suất cá nhân