Xoay quanh chuyện phần mềm ở Nhật (dịch thuật từ NikkeiBP ITPro)

Start writing here...

in Tech
Vietnam Developer Report 2016 (by TopDev)