Đạo lập trình [9]

Quyển 9 – Kết

Lập trình sư truyền dạy rằng:

Đã đến lúc con xuống núi.

(Hết)

in Tech


“Thế hệ cúi đầu” ver 2.0